Search form

Myeelwe 10:11

Ba-Israyeli mbubakalonga kuzwa ku-Sinai

11Lino mumwaka wabili, mumwezi wabili, mubuzuba bwamakumi obile bwamumwezi, ijoba lyakaumbuluka atala lyacikombelo cacizuminano.