Search form

Myeelwe 10:35

35Lino kufumbwa ciindi ibbokesi lya-Leza nilyakanyampuka, Musa wakati, Buka, O Jehova, kuti basinkondonyoko bamwaike, abaabo bakusula bacije kubusyu bwako.