Search form

Myeelwe 11

Ba-Israyeli mbubakapegwa nyama munkanda

1-Lino bantu bakali kutongauka mumatwi aa-Jehova, nkabela Jehova naakamvwa, bukali bwakwe bwakabuka, amulilo wa-Jehova wakayaka akati kabo, wasyukutya magolelo aamalabba. 2-Lino bantu bakalilila Musa, nkabela Musa naakabakombela, mulilo wakaleka. 3Nciceeco kuntu oko ncikwakaulikwa izina lya-Tabera, nkaambo mulilo wa-Jehova wakali kuyaka akati kabo,

4-Lino basikupyopyonganya akati kabo kabajisi ncibakayandisya, nkabela bana ba-Israyeli bakatalika kulila alimwi, bati, Maawe! Nitwajisi nyama yakulya! 5-Twaibaluka inswi nzitwakali kulya buyo mu-Egepita, amakowa, abanamunywa, azisyu, amaonione, amagalaki. 6Lino sunu inguzu zyesu zyamaninina, nkaambo taakwe ncitujisi cita eyi insima ya-Mana luzutu.

7-Lino cilyo eco ca-Mana cakali mbuli inseke zyamabele, alimwi cakaboneka mbuli ingamwe. 8Bantu bakali kuya kuyoobweza, elyo bakaciziya mumaziyo nanka kucitwa muncili. Bamane kutwa, bakali kujika muzilongo akucita zibunge. Nkabela mucanka waco wakali mbuli mucanka wazinkwa zijikidwe amafuta. 9-Mume niwakasika masiku, acalo cilyo ca-Mana cakaloka mpoonya awo.

10Lino Musa wakamvwa kulila kwa bantu muziinga zyabo, umwi aumwi kumulyango wacilao cakwe, Nkabela bukali bwa-Jehova bwakakomenesya loko, alimwi makani akabija mumeso aa-Musa. 11-Nkabela Musa wakaambila Jehova kuti, Ino nkaambonzi wandibisizya ndemulanda wako? Nkaambonzi nsifwidwi luzyalo mumeso aako? Nkaambonzi wandilemezya mukuli wabantu aba boonse? 12-Sa ndime ndaminta aba bantu boonse? Sa ndime ndabazyala? Nkaambonzi wandaambila kuti, Kobabukata akaango kako mbuli sikulela mbwabukata muvwanda, ubatole kunyika eyo njindakakonkezya kulibamawisi. 13-Njane kuli nyama yakwaabila aba bantu boonse? Nkaambo bandililila cakwaamba kuti, Utupe nyama, tulye. 14-Cilandikacila kuyumuna mukuli wabantu aba boonse, mebo endike, nkaambo mukuli wandilemena. 15-Na ulayanda kundicitila obo, undijaye ndilyonya lino, na ndafwidwa luzyalo mumeso aako, kuti ntaboni kupenga kwangu.

16-Mpawo Jehova wakaambila Musa kuti, Kobunganya bantu bali makumi aali musanu aabili akati kabapati ba-Israyeli, mbobwene kuti ninkonkomena zyabantu zikonzya kweendelezya, ubalete kulindime kumulyango watente lyambunganino, baimikile ayebo nkukonya oko. 17-Lino ndaseluka kuzooambaula ayebo nkukonya oko, alimwi ndagwisya muuya uuli mulinduwe, ndaubika mulimbabo, kuti bakugwasye kunyamula mukuli wabantu aba, kuti utanyamuli olike. 18-Alimwi ambila bantu kuti, Amulisalazizye bwejunza, nkabela munoolya nyama, nkaambo mwalila mumatwi aa-Jehova cakwaamba kuti, Nguni uunootupa nyama yakulya? Necatubotela netwacili mu­-Egepita, Lino Jehova ulamupa nyama yakulya. 19Tamukoonoolya buzuba bomwe buyo, na mazuba obile, na mazuba osanwe, na mazuba aali ikumi, naaba mazuba aali makumi obile. 20Pe, munoolya mwezi woonse, mane cikamuzwe cili mumoyo, anyama ikamusesemye, nkaambo mwasampaula Jehova uuli akati kanu, mwalila kubusyu bwakwe, mwati, Twakazwidanzi mu-Egepita. 21Pele Musa wakati, Ma! Bantu mbendi abo bali zyuulu zili myanda iili musanu aumwi basimyeendo. Lino waamba kuti, Njoobapa nyama, balye mwezi woonse. 22-Sa balajayilwa imbelele aŋombe zyoonse kuti inkosya yabo imane? Nanka inswi zyoonse zyamulwizi zizubwe kuti inkosya yabo imane? 23-Pele Jehova wakaambila Musa kuti, Sa ijanza lya-Jehova lyafwinsigwa? Ulalibonena na majwi aangu ngakasimpe na pe,

24Elyo Musa wakazwa anze, waakulwiida bantu majwi aa-Jehova. Alimwi wakabunganya bantu bali makumi aali musanu aabili babapati babantu, wabaimika cakuzyunguluka itente. 25-Mpoonya awo Jehova wakaseluka mujoba, waambaula awe, Nkabela wakabweza muuya iwakali mulinguwe, wabika-bika mubantu abo bapati bali makumi aali musanu aabili. Lino nibakanjilwa buyo muuya, bakasinsima. Pele teebakacita obo limbi,

26-Pele kwakasyeede bantu bobile mumalabba. Izina lyaumwi kali Elidadi, amweenzinyina kali Medadi, Abalo bakanjilwa muuya. Bakali akati kabaabo ibakalembedwe, nekuba kuti teebakainkide kutente, Lino bakasinsima nkukonya oko kumalabba. 27Mpawo umwi mulombe wakazuzaana kuyoolwiida Musa, wati, Elidadi a-Medadi bali mukusinsima mukati kalabba. 28-Amvwe obo, Joshua mwana wa-Nuni, similimo wa-Musa, umwi wabantu mbaakasalide, wakati, O simalelaangu Musa, ubakasye. 29-Musa wakamuvwiila kuti, Sa wabafwida ibbivwe nkaambo kangu? Necakabota, bantu boonse ba-Jehova nebali basinsimi, Jehova naabika muuya wakwe mulimbabo. 30Elyo ba-Musa abapati ba-Israyeli bakapiluka kumalabba.

31-Lino kwakazwa muuwo kuzwa kuli-Jehova, wakaleta banduu kuzwa kulwizi, wabalosya kumbali lyamalabba, mbuli musinzo wabuzuba bomwe kulubazu lumwi alumwi cakuzyunguluka malabba, alimwi bakali cilwi cili abulamfu bwatukokola tobile. 32-Lino bantu bakabuka buzuba obo boonse, amasiku, abuzuba bwabili, kuyoobweza banduu. Naba muntu iwakabweza buniini buyo wakazuzya zisuwo zili ikumi. Lino bakabayanika kumabazu oonse aamalabba. 33-Lino nyama niyakacili mumeno aabo, kabatana mana kunyeela, bukali bwa-Jehova bwakabukila bantu, nkabela Jehova wakabaumya luumo lupati loko. 34-Nciceeco oko kuntu ncikwakaulikilwa izina lya-Kibiroti Hatava, nkaambo nkonkuko nkubakazika bantu basindya. 35-Lino kuzwa ku-Kibiroti Hatava bantu bakalongela ku-Hazeroti, bakaakukala-kala ku-Hazeroti.