Search form

Myeelwe 11:1

Ba-Israyeli mbubakapegwa nyama munkanda

1Lino bantu bakali kutongauka mumatwi aa-Jehova, nkabela Jehova naakamvwa, bukali bwakwe bwakabuka, amulilo wa-Jehova wakayaka akati kabo, wasyukutya magolelo aamalabba.