Search form

Myeelwe 11:10

10Lino Musa wakamvwa kulila kwa bantu muziinga zyabo, umwi aumwi kumulyango wacilao cakwe, Nkabela bukali bwa-Jehova bwakakomenesya loko, alimwi makani akabija mumeso aa-Musa.