Search form

Myeelwe 11:11

11Nkabela Musa wakaambila Jehova kuti, Ino nkaambonzi wandibisizya ndemulanda wako? Nkaambonzi nsifwidwi luzyalo mumeso aako? Nkaambonzi wandilemezya mukuli wabantu aba boonse?