Search form

Myeelwe 11:16

16Mpawo Jehova wakaambila Musa kuti, Kobunganya bantu bali makumi aali musanu aabili akati kabapati ba-Israyeli, mbobwene kuti ninkonkomena zyabantu zikonzya kweendelezya, ubalete kulindime kumulyango watente lyambunganino, baimikile ayebo nkukonya oko.