Search form

Myeelwe 11:17

17Lino ndaseluka kuzooambaula ayebo nkukonya oko, alimwi ndagwisya muuya uuli mulinduwe, ndaubika mulimbabo, kuti bakugwasye kunyamula mukuli wabantu aba, kuti utanyamuli olike.