Search form

Myeelwe 11:18

18Alimwi ambila bantu kuti, Amulisalazizye bwejunza, nkabela munoolya nyama, nkaambo mwalila mumatwi aa-Jehova cakwaamba kuti, Nguni uunootupa nyama yakulya? Necatubotela netwacili mu­-Egepita, Lino Jehova ulamupa nyama yakulya.