Search form

Myeelwe 11:20

20Pe, munoolya mwezi woonse, mane cikamuzwe cili mumoyo, anyama ikamusesemye, nkaambo mwasampaula Jehova uuli akati kanu, mwalila kubusyu bwakwe, mwati, Twakazwidanzi mu-Egepita.