Search form

Myeelwe 11:21

21Pele Musa wakati, Ma! Bantu mbendi abo bali zyuulu zili myanda iili musanu aumwi basimyeendo. Lino waamba kuti, Njoobapa nyama, balye mwezi woonse.