Search form

Myeelwe 11:25

25Mpoonya awo Jehova wakaseluka mujoba, waambaula awe, Nkabela wakabweza muuya iwakali mulinguwe, wabika-bika mubantu abo bapati bali makumi aali musanu aabili. Lino nibakanjilwa buyo muuya, bakasinsima. Pele teebakacita obo limbi,