Search form

Myeelwe 11:29

29Musa wakamuvwiila kuti, Sa wabafwida ibbivwe nkaambo kangu? Necakabota, bantu boonse ba-Jehova nebali basinsimi, Jehova naabika muuya wakwe mulimbabo.