Search form

Myeelwe 11:31

31Lino kwakazwa muuwo kuzwa kuli-Jehova, wakaleta banduu kuzwa kulwizi, wabalosya kumbali lyamalabba, mbuli musinzo wabuzuba bomwe kulubazu lumwi alumwi cakuzyunguluka malabba, alimwi bakali cilwi cili abulamfu bwatukokola tobile.