Search form

Myeelwe 11:32

32Lino bantu bakabuka buzuba obo boonse, amasiku, abuzuba bwabili, kuyoobweza banduu. Naba muntu iwakabweza buniini buyo wakazuzya zisuwo zili ikumi. Lino bakabayanika kumabazu oonse aamalabba.