Search form

Myeelwe 11:4

4Lino basikupyopyonganya akati kabo kabajisi ncibakayandisya, nkabela bana ba-Israyeli bakatalika kulila alimwi, bati, Maawe! Nitwajisi nyama yakulya!