Search form

Myeelwe 12

Miriamu a-Aroni mbubakakazyanya a-Musa

1-Lino Miriamu a-Aroni bakakazyanya a-Musa nkaambo kamwanakazi mu-Kusi ngwaakakwete, nkaambo kakwete mwanakazi mu-Kusi. 2-Nkabela bakati, Sa Jehova ulaamba kumulomo wa-Musa alike? Sa taambi kumilomo yesu aswebo? Nkabela Jehova wakamvwa. 3-(Oyu muntu Musa kali mubombemoye kwiinda bantu boonse baansi.) 4-Mpawaawo Jehova wakaambila ba-Musa a-Aroni a-Miriamu kuti, Amuboole, nywebo notatwe, munjile mutente lyambunganino. Lino boonse botatwe bakainka. 5-Elyo Jehova wakaseluka mumusumpululu wajoba, waima amulyango watente, waita Aroni a-Miriamu. Bakainka boonse bobile. 6-Wakati, Amuswiilile majwi aangu, Na kuli musinsimi akati kanu, mebo nde-Jehova ndalibonya kulinguwe mucilengano, ndaambaula awe muciloto. 7-Pele embo obo mbabede mulanda wangu Musa uusyomeka muzintu zyoonse zyamuŋanda yangu. 8-Ndaambaula awe mulomo kumulomo, nsiambi mutulabi pe, acalo ciwa cangu ulacibona. Ino nkaambonzi teemwakayoowa kusampaula mulanda wangu Musa?

9Nkabela bukali bwa-Jehova bwakababukila, Elyo wakainka. 10-Lino ijoba nilyakaumbuluka kuzwa kutente, kwakabonwa kuti Miriamu waba sicinsenda uutuba buu. Aroni naakacebuka, wakabona kuti Miriamu waba sicinsenda. 11-Mpawo Aroni wakaambila Musa kuti, O simalelaangu, utatupi mulandu nkaambo kabufubafuba bwesu akubisya kwesu, 12-Atabi mbuli mufu, mbuli mwana uubelwidwe uufwidwe kale cisela canyama yakwe ciindi cakuzwa mwida lyabanyina. 13-Mpawo Musa wakakwiilila Jehova, wati, O Leza, aponesegwe. 14-Pele Jehova wakaambila Musa kuti, Wisi naakamuswida mate kumeso aakwe, sa naatakafwa insoni mazuba aali musanu aabili? Ajalilwe mazuba aali musanu aabili anze lyamalabba, Amana ulaboozegwa mukati. 15-Aboobo Miriamu wakajalilwa anze lyamalabba, nkabela bantu teebakeenda mane Miriamu wakaboozegwa. 16Kusule lyayaaya bantu bakalonga kuzwa ku-Hazeroti, baakuyaka zilao zyabo munkanda ya-Parana.