Search form

Myeelwe 12:4

4Mpawaawo Jehova wakaambila ba-Musa a-Aroni a-Miriamu kuti, Amuboole, nywebo notatwe, munjile mutente lyambunganino. Lino boonse botatwe bakainka.