Search form

Myeelwe 12:6

6Wakati, Amuswiilile majwi aangu, Na kuli musinsimi akati kanu, mebo nde-Jehova ndalibonya kulinguwe mucilengano, ndaambaula awe muciloto.