Search form

Myeelwe 12:8

8Ndaambaula awe mulomo kumulomo, nsiambi mutulabi pe, acalo ciwa cangu ulacibona. Ino nkaambonzi teemwakayoowa kusampaula mulanda wangu Musa?