Search form

Myeelwe 13:17

17Lino Musa wakabatuma kuyootwela nyika ya-Kanana, nkabela wakabaambila kuti, Kamuya kucisi caku-Negebi akuzilundulundu,