Search form

Myeelwe 13:23

23Basike buyo kukalonga kaEsikoli, bakatyola nkukonya oko mutabi iwakali acikungo camasaansa, bacitemba bobile, alimwi bakacela-cela mapomegranite ankuyu.