Search form

Myeelwe 13:26

26Lino bakasika kuli-Musa a-Aroni ambungano yoonse yaba-Israyeli kuKedesi mu nkanda ya-Parana, nkabela bakabaletela impuwo, balo ambungano yoonse yabantu, akuba tondezya micelo yanyika.