Search form

Myeelwe 13:30

30Mpawo Kalebi wakatontozya myoyo yabantu kubusyu bwa-Musa, wati, Ne! Atweende, tukaivube, nkaambo ncobeni tulakonzya kwiizunda.