Search form

Myeelwe 13:32

32Aboobo bakaletela bana baIsrayeli impuwo imbi yanyika eyo njibakaakutwela, Bakati, Nyika eyo njitwakaakutwela ninyika iikonzya kulya bantu bayo, abantu boonse mbetwakabona nkuko majompojompo.