Search form

Myeelwe 14

Bantu mbubakatongauka akuyeeya kupiluka ku-Egepita

1Lino bantu boonse bambungano bakatalika kuyoba, nkabela bakali kulila masiku ayo. 2-Bantu boonse ba-Israyeli bakali kutongaukila Musa a-Aroni. Imbungano yoonse yakabaambila kuti, Nicakabota nitwakafwa munyika ya-Egepita nanka kufwa munkanda. 3Ino nkaambonzi Jehova watusisya kunyika eyi kuti atujazye ipanga? Banakazi besu abana besu boonse balasaalwa. Sa tacikonzyi kuba cibotu kupiluka ku-Egepita?

4-Lino bakaamba umwi aumwi kumweenzinyina kuti, Atulibikile silutwe, atupilusye ku-Egepita. 5Mpoonya awo ba-Musa a-Aroni bakavundama kunembo lyambungano yabana ba-Israyeli. 6Alakwe Joshua mwana wa-Nuni a-Kalebe mwana wa-Jefune, bamwi basikutwela nyika, bakadelaula zyakusama zyabo, 7baambila bantu boonse bambungano yaba-Israyeli, bati, Nyika eyo njitwakaakutwela ninyika imbotu loko. 8-Na Jehova twamubotela, ulatunjizya munyika eyo akwiipa ndiswe, nyika iikunka malili abuci. 9-Pele mutapapili Jehova, alimwi mutayoowi bantu banyika eyo, nkaambo nzilyo zyesu, Citabilizyo cabo cazwa; Jehova uli aswebo; mutabayoowi. 10-Pele bantu boonse buyo bakati baumye mabwe. Lino bulemu bwa-Jehova bwakaboneka mutente lyambunganino kumeso aabana boonse ba-Israyeli,

Musa mbwaakakombela bantu bakwe

11-Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Ino bantu aba balaleka lili kundisampaula? Balaleka lili kukaka kundisyoma, nekuba kuti zitondezyo nzinji nzindakacita akati kabo? 12-Ndabaumya malwazi, nsikoobapa lukono, pele njoocita kuti yebo ube musyobo mupati uuli anguzu kwiinda mbabo,

13-Pele Musa wakaambila Jehova kuti, Na wacita obo, bayoomvwa ba-Egepita, nkaambo akati kabo mpowakagwisya bantu aba munguzu zyako. 14-Lino bayooambila bantu bakede munyika eyi. Balimvwide kuti mpoli akati kabantu aba, O Jehova, nkaambo webo O Jehova ulaboneka busyu kubusyu, alimwi ijoba lyako liliimvwi atala lyabo, nkabela ulabazulwida mumusumpululu wajoba isikati amumusumpululu wamulilo ciindi camasiku. 15Na wanyonyoona bantu aba mbuli muntu omwe, bamasi bamvwide impuwo yako bayooamba kuti, 16-Jehova wakakacilwa kunjizya bantu abo munyika eyo njaakabasyomezya, aboobo wabajaya munkanda. 17Lino inguzu zya-Mwami zikomene, mbubonya mbuli ijwi lyako lyakuti, 18-Jehova tafwambi kukalala, ulizwide luzyalo, ulalekelela milandu ansotoko, nekubaboobo talulamiki bataluleme, ulauma bana abazukulu nkaambo kazibi zyabamawisi, mane kusikila kuzyalani lyatatu alyane. 19Ndakumbila kuti muluzyalo lwako lupati ulekelele bantu aba milandu yabo, mbubonya mbowabalekelela lyoonse kuzwa ku-Egepita akusikila lino.

20-Elyo Jehova wakati, Mbubo, ndabalekelela, mbubonya mboamba. 21-Nekubaboobo, ncobeni mbundi muumi, anyika yoonse mbiiyoozula bulemu bwa-Jehova, 22-aba bantu boonse babwene bulemu bwangu azitondezyo zyangu nzindakacita munyika ya-Egepita amunkanda, nekubaboobo bandisunka ziindi ezi zili ikumi akutaswiilila ijwi lyangu, 23-tabakooyoobona nyika eyo njindakasyomezya bamawisi. Akati kabaabo basampaula takukooyooba naba omwe uuyooibona. 24-Pele mulanda wangu Kalebe, mbuli mbwajisi moyo wakwe alike, alimwi wanditobela camoyo woonse, njoomusisya kunyika eyo nkwaakabona, nkabela lunyungu lwakwe luyooivuba. 25Lino ba-Amaleki aba-Kanana balikede mukuti. Junza amupiluke, mulongele kunkanda, kunzila yaku-Lwizi Lusalala.

Basikutongauka mbubakakasigwa kunjila munyika ya-Kanana

26Lino Jehova wakaambila Musa a-Aroni kuti, 27-Ino inkamu eyi imbi ilaleka lili kunditongaukila? Ndimvwide matongauko aabana ba-Israyeli ngebanditongauka. 28-Kobaambila kuti, Mbundi muumi, mbwaamba Jehova, ndamucitila cintu eco nciconya ncimwaamba mumatwi aangu. 29-Mitunta yanu iyoosyaala okuno kunkanda, amweelwe woonse wabaabo ibakabalwa akati kanu, nkokuti bajisi myaka iili makumi obile abaindilila, boonse banditongauka. 30-Ncobeni tamukooyoonjila munyika eyo njendakakonkezya kuti mukale mulinjiyo, cita Kalebe mwana wa-Jefune a-Joshua mwana wa-Nuni abalike. 31-Pele twana twanu, oto ntomwakaamba kuti tulasaalwa, njootunjizya munyika njemwasampaula. 32-Pele nywebo, mitunta yanu iyoosyaala okuno kunkanda. 33-Bana banu bayooembela munkanda myaka iili makumi one, aboobo bayoopenga nkaambo kakutasyomeka kwanu, mane mitunta yanu ikamane munkanda. 34-Mbubonya mbuli mweelwe wamazuba aakutwela nyika, nkokuti mazuba aali makumi one, mbuboobu mbumuyoopegwa mulandu, buzuba nkokuti mwaka omwe, myaka ibe makumi one, muzibe kubijilwa kwangu. 35-Mebo nde-Jehova ndaamba. Ncobeni mbuboobo mbunjoocitila eti izyalani ibbi lyoonse lindibusizya inkondo. Bayoomaninina kufwa omuno munkanda.

36-Lino abo bantu Musa mbaakatumide kuyootwela nyika, ibakaboola akucita kuti bantu boonse batongauke nkaambo kampuwo imbi njibakaleta, 37-abo bantu ibakaleta impuwo imbi yanyika bakafwa malwazi kubusyu bwa-Jehova. 38-Joshua mwana wa-Nuni a-Kalebe mwana wa-Jefune mbebakafutuka abalike akati kabantu abo basikutwela nyika.

39-Lino Musa wakalwiida bantu boonse ba-Israyeli makani aya, nkabela bantu bakalila loko. 40-Buce buyo, bakafumina kucilundu, bati, Bona! Mpotuli. Tulaya kucisi eco Jehova ncaakaamba, nkaambo twabisya. 41-Pele Musa wakati, Ino nkaambonzi mulasampaula malailile aa-Jehova? Kucita obo takukonzyi kuleta coolwe pe. 42-Mutainki pe, kuti mutakazundwi kulibasinkondonyoko, nkaambo Jehova tawo akati kanu. 43-BaAmaleki aba-Kanana nkubali oko kunembo lyanu. Muyoojazigwa ipanga, nkaambo mwaleka kutobela Jehova, aboobo Jehova takooyooba anywebo. 44Nekubaboobo bakakakatila kuya kumutwe wacilundu, nekuba kuti ibbokesi lyacizuminano ca-Jehova teelyakeenda kuzwa kumalabba, naba Musa. 45Mpawo ba-Amaleki aba-Kanana ibakede mucilundu eco bakaseluka, babazunda akuba tanda mane kusikila ku-Horima.