Search form

Myeelwe 14:12

12Ndabaumya malwazi, nsikoobapa lukono, pele njoocita kuti yebo ube musyobo mupati uuli anguzu kwiinda mbabo,