Search form

Myeelwe 14:14

14Lino bayooambila bantu bakede munyika eyi. Balimvwide kuti mpoli akati kabantu aba, O Jehova, nkaambo webo O Jehova ulaboneka busyu kubusyu, alimwi ijoba lyako liliimvwi atala lyabo, nkabela ulabazulwida mumusumpululu wajoba isikati amumusumpululu wamulilo ciindi camasiku.