Search form

Myeelwe 14:18

18Jehova tafwambi kukalala, ulizwide luzyalo, ulalekelela milandu ansotoko, nekubaboobo talulamiki bataluleme, ulauma bana abazukulu nkaambo kazibi zyabamawisi, mane kusikila kuzyalani lyatatu alyane.