Search form

Myeelwe 14:2

2Bantu boonse ba-Israyeli bakali kutongaukila Musa a-Aroni. Imbungano yoonse yakabaambila kuti, Nicakabota nitwakafwa munyika ya-Egepita nanka kufwa munkanda.