Search form

Myeelwe 14:24

24Pele mulanda wangu Kalebe, mbuli mbwajisi moyo wakwe alike, alimwi wanditobela camoyo woonse, njoomusisya kunyika eyo nkwaakabona, nkabela lunyungu lwakwe luyooivuba.