Search form

Myeelwe 14:29

29Mitunta yanu iyoosyaala okuno kunkanda, amweelwe woonse wabaabo ibakabalwa akati kanu, nkokuti bajisi myaka iili makumi obile abaindilila, boonse banditongauka.