Search form

Myeelwe 14:3

3Ino nkaambonzi Jehova watusisya kunyika eyi kuti atujazye ipanga? Banakazi besu abana besu boonse balasaalwa. Sa tacikonzyi kuba cibotu kupiluka ku-Egepita?