Search form

Myeelwe 14:33

33Bana banu bayooembela munkanda myaka iili makumi one, aboobo bayoopenga nkaambo kakutasyomeka kwanu, mane mitunta yanu ikamane munkanda.