Search form

Myeelwe 14:36

36Lino abo bantu Musa mbaakatumide kuyootwela nyika, ibakaboola akucita kuti bantu boonse batongauke nkaambo kampuwo imbi njibakaleta,