Search form

Myeelwe 14:9

9Pele mutapapili Jehova, alimwi mutayoowi bantu banyika eyo, nkaambo nzilyo zyesu, Citabilizyo cabo cazwa; Jehova uli aswebo; mutabayoowi.