Search form

Myeelwe 15

Imwi milao yazipaizyo

1Lino Jehova wakaambila Musa, wati, 2-Ambila bana ba-Israyeli kuti, Mwayoosika kunyika njenti mupe kuti mukale mulinjiyo, 3-na mwatentela Jehova cituuzyo na cipaizyo, niciba cipaizyo cakuzuzikizya cikonke niciba cakupa buyo niciba cipaizyo cakumapobwe aabikidwe, cipaizyo cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova, niiba iŋombe niiba imbelele, 4-kufumbwa muntu uutuula cipaizyo uleelede kupaizizya Jehova cipaizyo cabusu, cipanzi cakumi cacisuwo cabusu bunante bukandidwe acipanzi cane cansazi yamafuta; 5-acalo cakunywa, muleelede kubambila cituuzyo na cipaizyo cipanzi cane cansazi yawaini kukabelele kamwi akamwi. 6Nanka mugutu, uleelede kumubambila cipaizyo cabusu, zipanzi zyobile zyakumi zyacisuwo cabusu bunante bukandidwe acipanzi catatu cansazi yamafuta; 7acakunywa, amupaizye cipanzi catatu cansazi yawaini, kube bweema bubotu bwakubotezya Jebova. 8-Alimwi na wabamba kapoho kacituuzyo citentwa na kacipaizyo, niciba cipaizyo cakuzuzikizya cikonke niciba cipaizyo cakutontozya Jehova, 9cipaizyo cabusu ncotuula antoomwe akapoho cibe zipanzi zyotatwe zyakumi zyacisuwo cabusu bunante bukandidwe acisela cansazi yamafuta; 10acakunywa, uleelede kupaizya cisela cansazi yawaini, kutentwe cipaizyo cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova.

11Mbuboobo mbumweelede kucitila musune na mugutu umwi aumwi, nanka mwana wambelele na wampongo. 12Amucitile umwi aumwi mbubonya obo, kufumbwa mweelwe ngomubamba. 13Boonse bazyalwa mucisi baleelede kucita obo ciindicakutenta cipaizyo, kube bweema bubotu bwakubotezya Jehova. 14Alakwe mweenzu uukala akati kanu, nanka muntu uutuntulika uuli akati kanu ciindi coonse, na ulayanda kutenta cipaizyo cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova, acite mbubonya obo mbomucita nywebo. 15-Kulaba mulao omwe buyo kubantu boonse, nemuba ndinywe naba mweenzu uukala akati kanu, Ngumulao walyoonse mumazyalani aanu oonse: mbumubede nywebo, mbwabede mweenzu alakwe kubusyu bwaJehova. 16-Kulaba mulao omwe buyo alubeta lomwe buyo, kulindinywe akumweenzu uukala akati kanu.

Mulao wakabalwebalwe

17Lino Jehova wakaambila Musa, wati, 18Ambila bana ba-Israyeli kuti, Mwaakusika kunyika eyo nkondimutola, 19-ciindi cakulya zilyo zyanyika, amulete cipo kuli-Jehova. 20-Amulete kabalwebalwe kadibule lyanu, mupaizye cinkwa; cipaizigwe, cibe cipaizyo cizwa kucipolelo. 21Kupa Jehova kabalwebalwe kadibule lyanu, ngumulao walyoonse mumazyalani aanu.

Kumanya milandu yazibi zyakutaziba

22-Lino na mwaluba akutabamba milao eyi yoonse Jehova njaakaambila Musa, 23nkokuti zintu zyoonse Jehova nzyaakamulailila kujanza lya-Musa, kuzwa kubuzuba obo Jehova naakataanguna kulailila amuya mumazuba oonse aamazyalani aanu, 24-na cintu cacitwa cakutaziba, alimwi cilisisidwe kumeso aabantu bambungano, imbungano yoonse ilete kapoho komwe kakutentela Jehova, kabe cipaizyo cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova, antoomwe acipaizyo caco cabusu acipaizyo ca co cakunywa, mbubonya mbukweelede, asijembwe omwe wacipaizyo cazibi. 25-Lino mupaizi uleelede kumanya milandu yambungano yabana ba-Israyeli, nkabela banoolekelelwa, nkaambo kabatezi, alimwi balete cipaizyo cabo cakutentela Jehova, acipaizyo cazibi zyabo bacilete kubusyu bwa-Jehova nkaambo kakutaziba kwabo. 26Bantu boonse bambungano yabana ba-Israyeli bayoolekelelwa, abalo beenzu bali akati kabo, nkaambo bantu boonse buyo kabatezi.

27-Alimwi na muntu omwe wabisya cakutaziba, alete katumbe kakapongo kamwaka omwe, kabe cipaizyo cazibi. 28-Lino mupaizi amanye milandu yamuntu oyo iwabisya cakutaziba kubusyu bwa-Jehova. Amanye milandu yakwe, nkabela ulalekelelwa. 29Bazyalwa mucisi ca-Israyeli abeenzu bakalakala akati kabo, boonse buyo balaba amulao omwe mumakani aamuntu uubisya cakutaziba. 30-Pele muntu uubisya caali, naba muzyalwemucisi naba mweenzu, wasampaula Jehova, nkabela muntu oyo ulatandwa mu ciinga cakwe. 31-Nkaambo wasampaula ijwi lya-Jehova akutyola malailile aakwe, Oyo muntu ncobeni uleelede kutandwa; ngumulandu wakwe mwini.

Muntu iwakatyola mulao wa-Sabata

32-Lino bana ba-Israyeli nebakali munkanda, bakajana muntu uutebba inkuni mubuzuba bwa-Sabata. 33Elyo abo ibakamujana ulatebba inkuni bakamuleta kuliba-Musa a-Aroni akumbungano yoonse. 34-Nkabela bakamubika muntolongo, nkaambo kabatana kuzibisigwa ncaelede kucitilwa. 35-Mpoonya awo Jehova wakaambila Musa kuti, Oyo muntu ncobeni uleelede kujayigwa. Bantu boonse bamufuse mabwe anze lyamalabba. 36Elyo bantu boonse bakamugwisya anze lyamalabba, bamufusa mabwe, aboobo wakafwa, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.

Mayaayila aakwiibalusya muntu makani aa-Leza

37Lino Jehova wakaambila Musa, wati, 38-Ambila bana ba-Israyeli kuti mumazyalani aabo oonse balicitile mayaayila muzyooko zyazikobela zyabo akwaanzya mayaayila intambo yakamwemvwe. 39-Lino kufumbwa ciindi nemwabona mayaayila, mulaibaluka malailile oonse aa-Jehova, kuti mwaacite, mutatobeli miyeeyo yamyoyo yanu azisusi zyameso aanu zikonzya kumubuzya lusyomo. 40-Mucite obo, kuti mwiibaluke akucita milao yangu yoonse, musalalile Leza wanu. 41Ndime Jehova Leza wanu iwakamugwisya munyika ya-Egepita, kuti mbe Leza wanu, Ndime Jehova Leza wanu.