Search form

Myeelwe 15:14

14Alakwe mweenzu uukala akati kanu, nanka muntu uutuntulika uuli akati kanu ciindi coonse, na ulayanda kutenta cipaizyo cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova, acite mbubonya obo mbomucita nywebo.