Search form

Myeelwe 15:16

16Kulaba mulao omwe buyo alubeta lomwe buyo, kulindinywe akumweenzu uukala akati kanu.