Search form

Myeelwe 15:23

23nkokuti zintu zyoonse Jehova nzyaakamulailila kujanza lya-Musa, kuzwa kubuzuba obo Jehova naakataanguna kulailila amuya mumazuba oonse aamazyalani aanu,