Search form

Myeelwe 15:24

24na cintu cacitwa cakutaziba, alimwi cilisisidwe kumeso aabantu bambungano, imbungano yoonse ilete kapoho komwe kakutentela Jehova, kabe cipaizyo cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova, antoomwe acipaizyo caco cabusu acipaizyo ca co cakunywa, mbubonya mbukweelede, asijembwe omwe wacipaizyo cazibi.