Search form

Myeelwe 15:25

25Lino mupaizi uleelede kumanya milandu yambungano yabana ba-Israyeli, nkabela banoolekelelwa, nkaambo kabatezi, alimwi balete cipaizyo cabo cakutentela Jehova, acipaizyo cazibi zyabo bacilete kubusyu bwa-Jehova nkaambo kakutaziba kwabo.