Search form

Myeelwe 15:29

29Bazyalwa mucisi ca-Israyeli abeenzu bakalakala akati kabo, boonse buyo balaba amulao omwe mumakani aamuntu uubisya cakutaziba.