Search form

Myeelwe 15:3

3na mwatentela Jehova cituuzyo na cipaizyo, niciba cipaizyo cakuzuzikizya cikonke niciba cakupa buyo niciba cipaizyo cakumapobwe aabikidwe, cipaizyo cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova, niiba iŋombe niiba imbelele,