Search form

Myeelwe 15:35

35Mpoonya awo Jehova wakaambila Musa kuti, Oyo muntu ncobeni uleelede kujayigwa. Bantu boonse bamufuse mabwe anze lyamalabba.