Search form

Myeelwe 15:36

36Elyo bantu boonse bakamugwisya anze lyamalabba, bamufusa mabwe, aboobo wakafwa, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.