Search form

Myeelwe 15:39

39Lino kufumbwa ciindi nemwabona mayaayila, mulaibaluka malailile oonse aa-Jehova, kuti mwaacite, mutatobeli miyeeyo yamyoyo yanu azisusi zyameso aanu zikonzya kumubuzya lusyomo.