Search form

Myeelwe 16

Kora abeenzinyina mbubakalipa kamikami

1-Lino Kora mwana wa-Izara mwana wa-Kohati mwana wa-Levi, a-Datani a-Abiramu bana ba-Eliabu, a-Oni mwana wa-Peleti, bana ba-Rubeni, bakabweza bantu, 2-baima kubusyu bwa-Musa antoomwe abamwi ba-Israyeli bali myanda yobile amakumi osanwe, basilutwe babantu, basinkuta, bantu ibakali ampuwo. 3-Nkabela bakayoboloka kukukazyana aba-Musa a-Aroni, babaambila kuti, Mwalisumpula, nkaambo bantu boonse buyo balasalala, alimwi Jehova mpali akati kabo, Nkaambonzi mwalipa bwami kwiinda imbungano yoonse yabantu ba-Jehova? 4-Amvwe obo, Musa wakavundama, 5-waambila Kora abeenzinyina boonse kuti, Cifumo Jehova ulamutondezya na ngwasalide nguni, a-uusalala nguni, ayooyo uukonzya kuswena afwiifwi kulinguwe, Kufumbwa muntu ngwasalide ulamuswenya kufwaafwi kulinguwe. 6Lino amucite obo, Amubweze zitentelo, yebo Kora abeenzinyoko boonse, 7mukabike mulilo mulinzizyo akubika tununkilizyo kubusyu bwa-Jehova Junza. Lino kufumbwa muntu ngwasala Jehova, ngonguwe uuyoosalala. Mwalisumpula nobana ba-Levi. 8Alimwi Musa wakaambila Kora kuti, Amuswiilile nobana ba-Levi. 9-Sa ncintu ciniini buyo Leza wa-Israyeli ncaakacita kukumwaandaanya abantu boonse ba-Israyeli akukumuswenya kufwaafwi kulinguwe, kuti mubeleke milimo yacikombelo ca-Jehova akwiima kubusyu bwambungano akubabelekela milimo? 10Wakuswenya kufwaafwi kulinguwe, yebo abanyoko bana ba-Levi. Sa mulayandaula abwalo bupaizi? 11-Ncobeni ngu-Jehova ngomwabunganina kuzookazyanya awe. Ino Aroni uli amakaninzi ngomutongaukila?

12Alimwi Musa wakatuma kuyooita Datani a-Abiramu bana ba-Eliabu, pele bakati, Tatukoosika pe. 13-Sa ncintu ciniini buyo ncowacita mukutugwisya munyika iikunka malili abuci akutujaya munkanda? Sa uciyanda kulipa busilutwe alimwi kulindiswe? 14-Tokwe nowatunjizya munyika iikunka malili abuci, nekuba kutukonya myuunda amyuunda yamisaansa. Sa ulayanda kuvumba meso aabantu aba? Tatukoosika pe.

15-Amvwe obo, Musa wakakalala loko. Nkabela wakaambila Jehova kuti, Utatambuli cipaizyo cabo. Nsina kubanyanzya niiba imbongolo yomwe, nekuba kubisizya muntu naba omwe akati kabo. 16Elyo Musa wakaambila Kora kuti, Amuboneke kubusyu bwa-Jehova ankamu yako yoonse junza, yebo abalo a-Aroni. 17Lino muleelede kubweza umwi aumwi citentelo cakwe, mubike tununkilizyo mulinzizyo; nyoonse mulete umwi aumwi citentelo cakwe kubusyu bwa-Jehova, zitentelo zili myanda yobile amakumi osanwe; ayebo a-Aroni mulete umwi aumwi citentelo cakwe. 18Lino bakabweza umwi aumwi citentelo cakwe, babika mulilo atununkilizyo, baimikila kumulyango watente lyambunganino antoomwe a-Musa a-Aroni. 19-Elyo Kora wakayobolola imbungano yoonse kumulyango watente lyambunganino, nkabela bulemu bwa-Jehova bwakaboneka kumeso aabantu boonse.

20Lino Jehova wakaambila Musa a-Aroni kuti, 21-Amulyaanzaanye kumbungano eyi, kuti mbasyukutye lino lino. 22-Mpawo bakavundama, bati, O Leza, Leza wamyuuya yabantu boonse, na muntu omwe wabisya, sa ulakalalila bantu boonse buyo? 23Lino Jehova wakaambila Musa, wati, 24Ambila imbungano eyi kuti, Amutantamuke kuzwa kucikalilo ca-Kora aca-Datani aca-Abiramu.

25Mpawo Musa wakanyamuka, waya kuli-Datani a-Abiramu; abalo bapati ba-Israyeli bakamutobela. 26-Lino wakaambila imbungano kuti, Amuzwe kuzilao zya bantu aba babi, alimwi mutagumi cintu niciba comwe cabo, kuti mutanyonyooki muzibi zyabo zyoonse. 27-Bamvwe obo, bakatantamuka kuzwa kuzilao zya-Kora azya-Datani a-Abiramu. Nkabela Datani a-Abiramu bakazwa muzilao zyabo, baimikila kumilyango, abanakazi babo abana babo atwana twabo. 28-Lino Musa wakaamba kuti, Mbuboobu mbumuyooziba kuti Jehova nguwakandituma kuti ncite milimo eyi yoonse; teensi kuyanda kwamoyo wangu ndemwini kwandicitya pe. 29-Na bantu aba bafwa mbubonya mbubafwa bantu boonse, alimwi na basikilwa makani ayo ngaonya aasikila bantu boonse, teensi Jehova wandituma. 30-Pele na Jehova wacita cintu cipya, na nyika yaasama akubamena ambono zyabo zyoonse, na baselukila kwacimvumwe kabalanga, lino muyooziba kuti aba bantu basampaula Jehova.

31-Amane kwaamba majwi aya oonse, nyika mpobakabede yakaanduka. 32-Nyika yakaasama, yabamena, amaanda aabo, abantu boonse ibakali a-Kora, ambono zyabo zyoonse. 33Bantu abo bakaselukila kwacimvumwe kabalanga ambono zyabo zyoonse, nkabela nyika yakabajalila, aboobo bakanyonyooka akati kambungano. 34Mpawo ba-Israyeli boonse ibakali afwiifwi lyabo, bamvwe buyo kulila kwabo, bakacija, nkaambo bakati, Ambweni nyika ilatumena aswebo. 35-Nkabela kwakazwa mulilo kuli-Jehova, wasyukutya abo bantu bali myanda yobile amakumi osanwe ibakali kutenta tununkilizyo,

36Lino Jehova wakaambila Musa, wati, 37Ambila Eleazara mwana wa-Aroni mupaizi kuti agwisye zitentelo mukati kamulilo, asoowe mulilo wazyo kule, nkaambo zilasalala. 38-Lino zitentelo zyabantu aba ibakabisya akulyuulila lufu, zifulwe cifulamubisi, zipapalate, zibe zyakuvumbya cipaililo; nkaambo bakazituula kubusyu bwa-Jehova, aboobo zilasalala, Zilaba citondezyo kumeso aabana ba-Israyeli. 39Mpoonya awo Eleazara mupaizi wakabweza zitentelo zyamukuba nzebakapaizya abo basikutuula, nkabela bazifula cifulamubisi akuzivumbya cipaililo, 40-aboobo zyakaba ciibalusyo kubana ba-Israyeli, kuti kutasweni muntu umbi naba omwe uutali walunyungu lwa-Aroni kuzootenta tununkilizyo kubusyu bwa-Jehova, kuti atabi mbuli Kora abeenzinyina. Eleazara wakacita mbubonya mbuli Jehova mbwaakamwaambila kumulomo wa-Musa.

41-Lino buce, imbungano yoonse yaba-Israyeli yakatongaukila Musa a-Aroni, bati, Mwajaya bantu ba-Jehova. 42-Lino bantu nebakacibungene kukukazyanya a-Musa a-Aroni, bakacebuka kutente lyambunganino, babona kuti ijoba lyalivumbilila, nkabela bulemu bwa-Jehova bwakaboneka. 43Elyo ba-Musa a-Aroni bakasika kunembo lyatente lyambunganino, 44nkabela Jehova wakaambila Musa kuti, 45-amuzwe mukati kabantu aba, kuti mbasyukutye lino, Bamvwe obo, bakavundama. 46-Nkabela Musa wakaambila Aroni kuti, Bweza citentelo cako, ubike mulilo mulincico kuzwa kucipaililo, ubike tununkilizyo, ufwambaane kuya kumbungano yabantu, umanye milandu yabo, nkaambo kwabuka bukali kuli-Jehova, alunyonyooko lwatalika. 47Elyo Aroni wakacibweza, mbubonya mbuli Musa mbwaakamwaambila, wazuza mukati kabantu. Wakajana kuti lunyonyooko lwatalika kale akati kabantu, elyo wakabika tununkilizyo akumanya milandu yabantu. 48-Nkabela wakaima akatikati kabafu abaumi, aboobo lunyonyooko lwakalesegwa. 49Nkabela bantu ibakafwa mulunyonyooko olo bakali zyuulu zili ikumi azine amyanda iili musanu aibili, kutabala abo ibakafwa mumakani aa-Kora. 50Lino lunyonyooko lulesegwe buyo, Aroni wakapiluka kuliMusa kumulyango watente lyambunganino.