Search form

Myeelwe 16:15

15Amvwe obo, Musa wakakalala loko. Nkabela wakaambila Jehova kuti, Utatambuli cipaizyo cabo. Nsina kubanyanzya niiba imbongolo yomwe, nekuba kubisizya muntu naba omwe akati kabo.