Search form

Myeelwe 16:18

18Lino bakabweza umwi aumwi citentelo cakwe, babika mulilo atununkilizyo, baimikila kumulyango watente lyambunganino antoomwe a-Musa a-Aroni.